Algemene voorwaarden (1-10-2018)

1        Definities 

1.1 Hondenopvang Zoetermeer; opdrachtnemer, gevestigd aan Azobehout 30 te Zoetermeer

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

1.3 Opdracht; het uitlaten en/of verzorgen/oppassen van de hond(en).

1.4 Hond(en); Hond(en) van de Opdrachtgever welke door Hondenopvang Zoetermeer opgevangen worden.

1.5 Hondenopvang Zoetermeer haar eigen opdrachtnemers; opdrachtnemers die met  Hondenopvang Zoetermeer een opdrachtovereenkomst hebben en als opdracht honden opvangt.

2        Algemeen 

2.1 Hondenopvang Zoetermeer handelend onder de naam: Hondenopvangzoetermeer.nl

2.2 Op de Opdracht zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Opdrachtgever als Hondenopvang Zoetermeer.

2.3 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.4 Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.5 Loopse Honden kunnen gedurende de loopsheid niet worden opgevangen. Dit duurt ongeveer 3 á 4 weken.

2.6 Reuen dienen gecastreerd te zijn.

3        Rechten en plichten Hondenopvang Zoetermeer 

3.1 De Hond(en) wordt op afgesproken tijd(en) opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenopvang Zoetermeer.

3.2 Hondenopvang Zoetermeer is niet aan te merken als bezitter van de Hond(en).

3.3 Hondenopvang Zoetermeer is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of Honden binnen of buiten de opvanggroep.

3.4 Hondenopvang Zoetermeer is door opdrachtgever gemachtigd om de Hond(en) uit te laten.

3.5 Hondenopvang Zoetermeer vangt de Hond(en) gedurende de afgesproken tijd op.

3.6 Hondenopvang Zoetermeer gaat op verantwoorde wijze met de Hond(en) om.

3.7 Hondenopvang Zoetermeer heeft het recht de Hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

3.8 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te zien van de opdracht. Hondenopvang Zoetermeer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.9 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich het recht voor om de Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met feestdagen en vakantie(s).

3.10 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich het recht Hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze Hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, Honden of personen.

3.11 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich het recht voor Hond(en) te weigeren indien de Hond(en) een gedrag ontwikkelt die de Hond(en) ongeschikt maken voor opvang.

3.12 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de Hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de Hond(en) gedurende deze periode niet op te vangen.

3.13 Hondenopvang Zoetermeer behoudt zich het recht voor indien de Opdracht niet tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, storm en extreme warmte de Opdracht te annuleren.

3.14 Hondenopvang Zoetermeer werkt met eigen opdrachtnemers die voor Hondenopvang Zoetermeer opdrachten uitvoert. Dit kunnen in sommige gevallen minderjarige zijn, de opdrachtnemers zijn altijd boven de 15 jaar oud. Er wordt altijd vanuit Hondenopvang Zoetermeer gecommuniceerd over de exacte opdrachtnemer die op de specifieke datum de Hond(en) van de opdrachtgever, u, komt uitlaten. Een intake van tevoren is aan te vragen.

4        Rechten en plichten Opdrachtgever 

4.1 De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor daden van de Hond(en).

4.2 Een voldoende toereikende AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw Hond(en) valt, is verplicht.

4.3 Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid om de Hond(en) de (meer) jaarlijkse entingen, waaronder kennelhoest, te geven. Na inenting van de kennelhoest is de daarop volgende 14 dagen geen hondenopvang mogelijk.

4.4 Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de Hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

4.5 Opdrachtgever machtigt Hondenopvang Zoetermeer om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Hondenopvang Zoetermeer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met Opdrachtgever worden gezocht.

4.6 Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

4.7 Opdrachtgever dient zlef zorg te dragen voor de voeding en eventuele medicijnen van de Hond(en).

4.8 Opdrachtgever stelt een kopie van het inentingsboekje beschikbaar

4.9 Opdrachtgever verstrekt een kopie van het hondenpaspoort, het adres met telefoonnummer van de dierenarts.

4.10 Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer voor calamiteiten.

4.11 Uw Hond(en) zijn sociaal ten opzichte van mens en soortgenoten.

5        Aansprakelijkheidsstelling 

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenopvang Zoetermeer of derden, veroorzaakt door de Hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de Honden gedeeld.

5.2 Hondenopvang Zoetermeer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Hondenopvang Zoetermeer, aan de Hond(en).

5.3 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenopvang Zoetermeer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

6        Betalingen 

6.1 De vergoeding voor de diensten, geleverd door Hondenopvang Zoetermeer, geschiedt vooraf op basis van contante betaling of betaling per bank.

6.2 Bij dagopvang dient de Opdrachtgever minimaal 24 (vierentwintig) uur van tevoren een gemaakte afspraak te annuleren. Bij minder dan 24 (vierentwintig) uur worden de kosten in rekening gebracht.

6.3 Bij vakantie opvang dient de Opdrachtgever minimaal 2 (twee) weken van tevoren een gemaakte afspraak te annuleren. Bij minder dan 2 (twee) weken worden de kosten 50% in rekening gebracht.

6.4 Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenopvang Zoetermeer het recht de overeenkomst te ontbinden.

7        Sleutelcontract (alleen van toepassing bij de uitlaatservice), Hondenopvang Zoetermeer verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

7.1 Niet zal dupliceren.

7.2 Niet zal voorzien van adres.

7.3 Zorgvuldig in huis zal bewaren.

7.4 Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.

7.5 Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.

7.6 Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

Contract downloaden?